ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

УСЛОВИЯ

Добре дошли на JACOBS® уебсайт („Уебсайт“). Този уебсайт се притежава и управлява от Якобс Дау Егбертс БГ („ЯКОБС ДАУ ЕГБЕРТС“), със седалище и адрес на управление: 1766 София, кв. Младост 4, ул. „Бизнес Парк София“ №1, сграда 12, етаж 3, ЕИК 203439093.

ПРИЛОЖИМОСТ

Настоящите срокове и условия за използване ("Условия за използване") са приложими за всички посещения и всяка употреба на този уебсайт, както и във връзка с информацията, препоръките и/или услугите, които ви се предоставят чрез този уебсайт. ("Информация").

 Използвайки Уеб сайта, Вие се съгласявате с Условията за ползване. Настоящите Условия за ползване могат да бъдат изменяни от Якобс Дау Егбертс по всяко време. Изменените Условия за ползване са ефективни от момента на публикуване в този Уеб сайт.

 

ИНФОРМАЦИЯ И ОТГОВОРНОСТ

Информацията има само обща информационна цел. Якобс Дау Егбертс не поема отговорност за щети, произтичащи от използването или невъзможността за използване на Уеб сайта, включително щети, причинени от вируси или неточност или непълнота на Информацията, освен ако тези щети се дължат на умисъл или груба небрежност от страна на Якобс Дау Егбертс или нейните ръководни подчинени. Якобс Дау Егбертс също изключва отговорността, произтичаща от използването на електронна поща, включително повреда поради неизправност или забавяне при изпращането на електронна поща, блокирането или манипулирането на електронна поща от трети страни или от компютърни програми, използвани за електронното разпространение на вируси.

Декларация за поверителност

Личната информация, предоставена или събрана чрез или във връзка с този Уеб сайт, ще се използва само в съответствие с Декларацията за поверителност на Koninklijke Douwe Egberts B.V.. Условията за ползване са предмет на Декларацията за поверителност, както е показано на този Уеб сайт.

Свързани сайтове

Този уеб сайт може да съдържа връзки към интернет уеб сайтове на трети страни. Якобс Дау Егбертс не носи никаква отговорност за съдържанието или използването на тези други уебсайтове. Декларацията за поверителност на Koninklijke Douwe Egberts B.V. не се прилага за обработването на Вашите лични данни чрез тези уебсайтове на трети страни.

Интелектуална собственост

Освен ако не е посочено друго, всички права върху този Уеб сайт и Информацията включително авторски права и други права върху интелектуална собственост, са собственост на Koninklijke Douwe Egberts B.V..

На потребителите е разрешено да четат Уеб сайта и Информацията и да правят копия за собствена лична употреба, например като ги отпечатват или записват. Всяко друго използване на Информацията или уеб сайта, например съхраняване или възпроизвеждане (част от) този Уеб сайт на уеб сайт на трета страна или установяване на връзки към уебсайта, изисква предварителното писмено съгласие на Koninklijke Douwe Egberts B.V.

"SENSEO®" и всички други марки, появяващи се в този Уеб сайт, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Douwe Egberts B.V. или свързаните с него компании.

Непоискани  идеи

Когато публикувате нежелани идеи и/или материали под каквато и да е форма, в този Уеб сайт, или ни го предоставяте по електронна поща или по какъвто и да е друг начин, Якобс Дау Егбертс  е свободен да използва този Материал по свое усмотрение, без да се дължи никаква компенсация и без да бъде обвързан с каквато и да е конфиденциалност. Вие осъждате Якобс Дау Егбертс  срещу искове и претенции на трети лица, произтичащи от използването на Материал, който нарушава правата на интелектуална собственост на трети лица или е незаконосъобразен по отношение на трети лица.

ПРИЛОЖИМ закон и юрисдикция

Настоящите Условия за ползване се уреждат изключително от ни холандския закон. Всички спорове, свързани с настоящите Условия за ползване, включително спорове за съществуването и валидността на настоящите Условия за ползване, ще бъдат подадени до компетентния съд в Амстердам, освен ако задължителна законова разпоредба не предпише друго.

 


Laatste versie: 17 December 2012